حسابداری و اتوماسیون بیمه

محصولات » حسابداری و اتوماسیون بیمه

ویژه نمایندگی ها و کارگزاری های بیمه

شامل نرم افزارهاي يکپارچه حسابداري مالي، اتوماسیون بیمه

و مدیریت ارتباط با مشتریان

 

 • صدور اسناد اتوماتيك حسابداري
 • حسابداري مالي پيشرفته
 • محاسبه کارمزد بازاریاب ها
 • امکان ثبت اقساط بیمه نامه ها
 • امکان ارسال پیام کوتاه
 • امکان استفاده در شبکه
 • امکان اسکن کلیه اسناد و مدارک
 • عملیات چک ها و صندوق
 • سیستم هوشمند تشخیص پایان اعتبار بیمه نامه ها
 • محاسبه ماليات بر ارزش افزوده
 • لیست بدهکاران و بستانکاران
 • تعریف کاربران و تعیین سطوح دسترسی
 • گزارش هاي مديريتي آماري و نموداري
 • ارسال تمام گزارشات به Excel و …
 • و ساير امکانات ويژه

 

حسابداري مالي :

اين سيستم شامل حسابداري مالي بوده و جهت مديريت مالی نمایندگی بیمه و یا کارگزاری طراحي شده است.

-حساب ها در چهار سطح : گروه حساب ها ، حساب هاي كل ، حساب هاي معين و حساب هاي تفصيلي

-اشخاص و شركت ها،كاركنان و پرسنل

-بانك ها ،‌ شعبه هاي هر بانك ، حساب هاي هر شعبه و چكهاي هر حساب

-حساب هاي تفصيلي و استفاده از حساب هاي تفصيلي شناور

-شرح هاي استاندارد و تكراري در اسناد حسابداري

عمليات حسابداري:

-امكان صدور سند افتتاحيه و ثبت موقت آن

-امكان ثبت چك هاي پرداختني و دريافتي اول دوره

-امكان صدور اسناد حسابداري و ثبت اتوماتيك شماره اسناد به انتخاب كاربر

-امكان صدور اسناد با جستجوي سريع حساب ها و استفاده از شرح هاي استاندارد

-ثبت موقت اسناد بصورت اتوماتيك

-امكان ثبت سند موقت قبل از تراز شدن سند

-عمليات اسناد شامل : تاييد اسناد ،‌حذف ، اصلاح ، چاپ و شماره گذاري اتوماتيك اسناد

-امكان ثبت دريافت و پرداخت نقدي و دريافت و پرداخت چك و صدور اسناد حسابداري اتوماتيك

-عمليات چك ها : شامل وصول نقدي ، خواباندن به حساب ،‌ برگشت چك ، برگشت به طرف حساب ، خرج كردن چك،

-خلاصه اسناد جهت ثبت در دفاتر قانوني

-عمليات صندوق : شامل تسويه بیمه نامه ها ،‌دريافت علي الحساب ها ، دريافت چك

-عمليات پايان سال و صدور اسناد افتتاحيه و اختتاميه اتوماتيک

گزارش هاي حسابداري:

ابزار قدرتمند مرور حساب ها – دفاتر كل و معين – گردش حساب تفصيلي – گزارش از چك ها ، عمليات صندوق و بانك – ترازنامه هاي آزمايشي – ترازنامه هاي گروه ،‌كل و معين و تفصيلي – جستجو در اسناد – ليست بدهكاران و بستانكاران- گزارش از درآمد و هزينه ها و تمامی ابزارهای لازم برای یک حسابداری حرفه ای

اتوماسیون بیمه

جهت ثبت عملیات روزانه کارگزاری یا نمایندگی بیمه طراحی شده است.

 

تعاریف پایه شامل موارد زیر می باشد:

 

 • تعریف انواع بیمه
 • رشته بیمه
 • شرکت بیمه گر
 • واحد بیمه گر
 • بیمه گزار
 • بازاریاب
 • تقسیمات کشوری
 • کارمزد
 • درصد بازاریاب ها

 

تعریف انواع بیمه :

در این بخش کارگزاری و یا نمایندگی می تواند انواع بیمه نامه هایی که صادر می کند را ثبت نماید. درحین ثبت ، اطلاعات مالی بیمه نامه نیز ثبت خواهد شد.

تعریف رشته بیمه:

هر نوع بیمه می تواند شامل چند رشته ی بیمه ای باشد، در این بخش می توان انواع رشته های بیمه ای را ثبت نمود: مانند: بیمه شخص ثالث ، بیمه بدنه و….

تعریف شرکت بیمه گر:

کارگزارهایی که با چندین شرکت بیمه ای کار می کند می توانند انواع شرکت ها را تعریف نمایند.

تعریف واحد بیمه گر:

هر شرکت بیمه ای می تواند چند واحد صادر کننده بیمه داشته باشد، کارگزارهایی که با واحدهای مختلف یک شرکت بیمه ای کار می کنند می توانند واحد ها را تعریف نمایند.

تعریف بیمه گزار:

بیمه گزاران به دو قسمت بیمه گزاران حقیقی و بیمه گزاران حقوقی تقسیم می شوند. هربیمه گزار یک کد اشتراک در سیستم می گیرد ودر صدور تمامی بیمه ها کافی است فقط بیمه گزار انتخاب شود. مشخصات بیمه گزار بصورت کامل ثبت می شود. تلفن همراه بیمه گزار در سیستم ارتباط با مشتری استفاده می شود.

تعریف بازاریاب :

بازاریاب های یک کارگزاری یا یک نمایندگی در این بخش تعریف می شود. برای هر بازاریاب یک حساب تفصیلی در سیستم حسابداری بصورت اتوماتیک ایجاد می شود که در عملیات حسابداری از آن استفاده خواهد شد. برای هر بازاریاب کدی درسیستم ایجاد می شود که در ثبت بیمه ها می توان از آن استفاده نمود.

تعریف تقسیمات کشوری:

در برخی موارد دامنه فعالیت کارگزاری یا یک نمایندگی محدود به یک شهر نمی شود. تقسیمات کشوری برای استان و شهر در این بخش قابل تعریف است ودر هنگام تعریف بارایاب ها ،بیمه گزارها و … می توان از آن استفاده نمود.

تعریف کارمزد:

بر حسب شرکت بیمه ای، نوع و رشته بیمه ای و تاریخ موثر، از یک مبلغ تا مبلغ، درصد کارمزد دریافتی قابل ثبت و محاسبه می باشد. درصد اضافات وکسورات هر نوع و رشته بیمه ای هم قابل ثبت و محاسبه می باشد. در محاسبات کارمزد دریافتی از هر بیمه استفاده شده و در اسناد حسابداری ثبت خواهد شد.

تعریف درصد بازاریاب:

بر حسب بازاریاب، شرکت بیمه و نوع رشته بیمه از یک مبلغ تا مبلغ، درصد بازاریاب قابل تعریف بوده ودر محاسبه کارمزد بازاریاب ها قابل استفاده می باشد.

ثبت بیمه نامه ها:

از این فرم برای ثبت تمامی بیمه های تعریف شده می توان استفاده نمود. ابتدا با مشخص کردن بیمه گزار، مشخصات بیمه گزار نمایش داده می شود. با انتخاب نوع و رشته بیمه ، واحد بیمه گر و شرکت بیمه گر و ثبت تاریخ و ساعت شروع و پایان بیمه نامه و بازاریاب آن و همچنین مبلغ بیمه ، مالیات بر ارزش افزوده ، عوارض ، اضافات و کسورات می توان بیمه را ثبت نمود. اسکن اصل بیمه نامه و مشاهده سابقه بیمه گزار از امکانات این فرم می باشد. نحوه تسویه حساب بیمه گزار را نیز می توان مشخص نمود.

ثبت الحاقیه:

با انتخاب بیمه گزار و شماره بیمه قبلی می توان الحاقیه بیمه نامه را ثبت نمود. نوع الحاقیه هم (افزایشی/ کاهشی) قابل انتخاب می باشد.

ثبت اقساط بیمه نامه:

با انتخاب شماره بیمه نامه و نمایش مشخصات آن توسط سیستم ، کاربر می تواند اقساط را برای بیمه نامه ثبت نماید.

ضریب افزایش سالانه ، کسرمالیات تکلیفی، فاصله اقساط ،تعداد اقساط ،مبلغ اقساط ، تاریخ اولین سررسید قسط از امکانات این فرم می باشد.

کارمزد بیمه نامه ها:

در این پنجره واحد حسابداری می تواند با انتخاب بیمه نامه ها،کارمزد دریافتی آنها را محاسبه و با ثبت کارمزد،کارمزد بیمه نامه های انتخاب شده را محاسبه کرده وثبت کند؛ همزمان سند حسابداری بصورت اتوماتیک ثبت می شود.

جستجو بر اساس بیمه گزار، شماره بیمه، رشته بیمه ای، تاریخ شروع و پایان بیمه نامه ها می توان بیمه ها را انتخاب و کار مزدآنها را محاسبه کرد. محاسبه کارمزد بر اساس درصد کارمزدهای معرفی شده در تنظیمات پایه منوی تعریف کارمزد صورت می گیرد.

اسکن اسناد

از این بخش می توان برای کلیه اسنادی که اصل آنها نزد شرکت کارگزاری یا نمایندگی نگهداری نمی شود و تحویل بیمه گزارمی شود یک نسخه الکترونیکی نگهداری نمود.

نامه های وارده و صادره

برای ثبت و نگهداری نسخه های الکترونیکی نامه های وارده و صادره می توان از آن استفاده نمود.

گزارش های سیستم اتوماسیون

 

 • کارتابل بیمه
 • لیست بیمه گزار
 • گزارش بیمه
 • عملکرد بازاریاب
 • لیست بازاریاب ها
 • گزارش اقساط
 • گزارش قبض بدهکار
 • گزارش مالیات تکلیفی
 • گزارش قبض رسید
 • گزارش آماری بیمه نامه ها

 

گزارش های متنوع از کارکرد کلی سیستم در این بخش قرار دارد.

امکان صدور قبض رسید، قیض بدهکار،قبض مالیات تکلیفی،ابطال بیمه نامه ها به همراه امکان جستجو بر اساس تاریخ شروع و پایان نامه ها ، بیمه گزار ،رشته بیمه ،شماره بیمه ، نوع بیمه از امکانات کارتابل بیمه می باشد.

صدور اسناد اتوماتیک حسابداری از امکانات ویژه نرم افزار می باشد

مدیریت ارتباط با مشتریان(CRM)

در این بخش از نرم افزار، امکانات ویژه ای برای ارتباط با مشتریان طراحی شده است که امکان ارسال پیام کوتاه را هم فراهم می کند. امکانات ذیل در این قسمت نرم افزار فراهم شده است:

 • گروههای بیمه گزاران
 • تعریف متن های ارسالی
 • گروه بندی کلی بیمه گزاران
 • گروه بندی بیمه گزار بر اساس گروه
 • گروه بندی بیمه گزار بر اساس بیمه گزار
 • سیستم هوشمند
 • تعریف کارتابل
 • کارتابل ارسال و نمایش
 • ارسال پیام کوتاه
 • دریافت پیام کوتاه

گزارشات:

 • لیست بیمه گزاران
 • گزارش ارسال پیام
 • گزارش دریافت پیام
 • گزارش کارتابل

در این بخش از سیستم ، قابلیت تشخیص پایان بیمه نامه، موعد سررسید قسط و ارسال پیام کوتاه وجود دارد و قابلیت یادداشت گزاری برای کاربران سیستم در این بخش وجود دارد.

یادآوری موعد سررسید قسط، پایان اعتبار بیمه نامه ها و همچنین تاریخ تولد بیمه گزار از منوی سیستم هوشمند قابل دسترسی است.

مدیریت سیستم

پشتیبان گیری از اطلاعات ، تعریف کاربران ، تعیین سطوح دسترسی به کاربران ، گزارش عملیات کاربران از امکانان ویژه این قسمت می باشد.